Ulga na dziecko pracujące

Ulga na wychowywanie dzieci przysługuje podatnikom spełniającym określone przepisami wymogi. Bardzo często pada w tym kontekście pytanie o to czy prawo do odliczenia wspomnianej ulgi przysługuje wówczas, gdy dziecko osiąga dochody.

Limit dochodów

Prawo dopuszcza możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, gdy dziecko pracuje, ale pod pewnymi warunkami. Osiągnięty przez dziecko w ciągu roku podatkowego dochód nie może być większy aniżeli kwota wolna od podatku. Ta zaś w 2013 r. wynosiła 3091 zł. Zaznaczyć przy tej sposobności należy, iż powyższy limit obowiązuje tylko wówczas, gdy w rachubę wchodzą dochody osiągane przez dziecko uczące się do 25 roku życia. Wyjątek stanowią dochody osiągane z tytułu renty rodzinnej – ustawodawca wyłączył je z powyższego limitu. Jeżeli dziecko nie jest pełnoletnie, prawo do skorzystania z opisywanej tu preferencji podatkowej nie jest zdeterminowane wysokością jego dochodów.

Utrata prawa do ulgi

Należy ponadto mieć na uwadze okoliczności, w których traci się prawo do ulgi. Są to następujące sytuacje:

- dziecko zakłada działalność gospodarczą, która jest opodatkowana na zasadach innych niż ogólne, a zatem podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym

- dziecko wstąpiło w związek małżeński – zdarza się, że małżeństwa są zawierane przez osoby małoletnie; ich małoletniość kończy się w dniu wstąpienia w związek małżeński,

- na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.