Kto może skorzystać

Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej regulują odpowiednie przepisy. Wspomniana preferencja podatkowa przysługuje nie tylko tym rodzicom, którzy wychowują swoje biologiczne dzieci.

Władza rodzicielska

Jednym z najważniejszych warunków uprawniających do skorzystania z ulgi prorodzinnej jest wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Oto kilka wybranych informacji dotyczących władzy rodzicielskiej:

- przysługuje ona obojgu rodzicom – zarówno pozostającym w związku małżeńskim, jak i poza nim,

- przysługuje ona wyłącznie rodzicom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych,

- w przypadku sądowego jej ograniczenia trwa ona nadal, ale w określonym wymiarze; w związku z tym prawo do ulgi zostaje zachowane,

- ustaje ona w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak śmierć, osiągnięcie pełnoletniości czy zawarcie przez dziecko małżeństwa,

- może ona zostać sądowo nadana osobie trzeciej lub sądowo ograniczona.

Opiekun prawny

Ulga prorodzinna przysługuje również podatnikowi pełniącemu funkcję opiekuna prawnego, ale pod warunkiem, że dziecko z nim zamieszkiwało. Należy wyraźnie w tym momencie zaznaczyć, iż status opiekuna prawnego może zostać nadany tylko przez sąd. W rozumieniu przepisów podstawowymi zadaniami opiekuna są dbałość, troska i ochrona nad dzieckiem. Opieka nad dziecka może zostać powierzona przez sąd tylko i wyłącznie małżonkom. Następuje to w różnych okolicznościach, a w szczególności, gdy:

- oboje rodzice dziecka nie żyją,

- oboje rodzice nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,

- nastąpiło zawieszenie władzy rodzicielskiej (na czas zawieszenia),

- sąd pozbawił oboje rodziców władzy rodzicielskiej,

- rodzice dziecka nie są znani.

Rodzina zastępcza

Prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje też podatnikom, którzy opiekę nad dzieckiem sprawują poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Jej rolę mogą pełnić:

- małżonkowie,

- osoba nie pozostająca w związku małżeńskim,

- osoba pozostająca w konkubinacie.

Aby dziecko mogło zostać umieszczone w rodzinie zastępczej, niezbędne jest orzeczenie sądu. Jeżeli takowa konieczność jest pilna, wówczas umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą – koniecznie trzeba jednak o tym fakcie poinformować odpowiedni sąd opiekuńczy, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.