Do jakiego wieku?

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej jest uzależniona od tego czy podatnik spełnia określone przepisami kryteria. Bardzo ważne jest również to  czy i dziecko, w stosunku do którego miałaby zostać zastosowana wspomniana preferencja podatkowa, odpowiada pewnym wymogom.

Kiedy liczy się wiek dziecka?

Jednym z aspektów, które koniecznie trzeba mieć na uwadze jest wiek dziecka. Ulga przysługuje określonym grupom podatników, których dzieci:

- są małotenie – czyli nie ukończyły 18 roku życia,

- nie ukończyły 25 roku życia, ale uczą się w szkołach wymienionych w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym bądź w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie,

- w roku podatkowym, za który przysługuje ulga otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – w tym przypadku wiek dziecka nie ma żadnego znaczenia.

Utrata prawa do ulgi

Należy jednakże zaznaczyć, iż w niektórych sytuacjach podatnicy tracą prawo do ulgi. Ma to miejsce wówczas, gdy:

- dziecko wstąpi w związek małżeński – dotyczy to też dzieci małoletnich, gdyż zdarza się, że i takie osoby zawierają małżeństwa; ich małoletniość kończy się w dniu zawarcia małżeństwa,

- dziecko założyło działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach innych niż ogólne, a więc podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym,

- dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia osiągnęło w roku podatkowym dochody przekraczające ustawowy limit; limit ten za 2013 r. wynosi 3091 zł,

- w związku z orzeczeniem sądu dziecko umieszczono w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.